Electronic Cargo Tracking Note

Electronic Cargo Tracking Note là gì?

Electronic Cargo Tracking Note là gì? Electronic Cargo Tracking Note (ECTN) (tạm dịch: ghi chú theo dõi hàng hóa điện tử) hay Bordereau de Suivi Cargaison (BSC) là một tài liệu hàng hải chứa thông tin liên quan đến hàng hóa và việc di chuyển giữa các cảng. Bạn bắt buộc phải nộp tài liệu […]