Camera giám sát tại kho ngoại quan phải đảm bảo kết nối trực tuyến với Hải quan

Để tăng cường công tác quản lý của cơ quan Hải quan thông qua hệ thống camera giám sát tại các kho, bãi ngoại quan, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan trực thuộc rà soát hệ thống camera của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan.

Theo đó, để đảm bảo quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan thông qua hệ thống camera giám sát, Tổng cục Hải quan yêu cầu rà soát hệ thống camera của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan phải đảm bảo đáp ứng về điều kiện kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan để cơ quan Hải quan có thể thường xuyên quan sát được khu vực cổng, cửa, trong kho bãi (bao gồm biển số phương tiện/số hiệu container của phương tiện chở hàng vào, ra kho) và có thể kết xuất được hình ảnh phương tiện chở hàng vào, ra kho được lưu giữ trên Hệ thống camera trong thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020) của Chính phủ.

Báo cáo tình hình hoạt động đối với Hệ thống camera giám sát của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan theo mẫu và gửi kết quả báo cáo vê Tổng cục Hải quan trước ngày 31/12/2021.

Trường hợp có thay đổi thông tin địa chỉ đường dẫn, tên hoặc mật khẩu truy cập hệ thống camera của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan đã cung cấp cho cơ quan Hải quan trước đó thì kịp thời có văn bản thông báo thông tin thay đổi và gửi về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu định kỳ hàng quý kiểm tra hệ thống camera giám sát của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan về khả năng kết nối để có thể giám sát trực tuyến qua mạng, khả năng kết xuất dữ liệu hình ảnh lưu trữ, khả năng quan sát tại khu vực cổng, cửa và trong kho bãi có đảm bảo công tác theo dõi, giám sát hay kiểm tra, đối chiếu thông tin biển số phương tiện/số hiệu container đưa vào, đưa ra theo yêu cầu của cơ quan Hải quan hay không.

Trường hợp hệ thống camera không đáp ứng các điều kiện theo đúng quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020) của Chính phủ thì chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng đón xem tin tức mới nhất tại buuchinhdongduong.com

>>>Xem thêm: Các thuật ngữ vận  tải hàng không

Nguồn: haiquanonline